Actress Fathia Balogun Set To Launch Drama School

FATHIA-NL1This really cool and i pray her plans pull through!

FATHIA-NL2

FATHIA-NL3Nice one Fathia!